Author Module Permissions for SIMONP

Module (15) Owner (1) Co-Maintainers (0)
Chronos SIMONP
Chronos::Action SIMONP
Chronos::Action::DelFile SIMONP
Chronos::Action::EditEvent SIMONP
Chronos::Action::EditTask SIMONP
Chronos::Action::GetFile SIMONP
Chronos::Action::SaveEvent SIMONP
Chronos::Action::SaveTask SIMONP
Chronos::Action::SaveUserPrefs SIMONP
Chronos::Action::Showday SIMONP
Chronos::Action::Showmonth SIMONP
Chronos::Action::Showweek SIMONP
Chronos::Action::UserPrefs SIMONP
Chronos::Authen SIMONP
Chronos::Static SIMONP