Author Module Permissions for SPWHITTON

Module (15) Owner (1) Co-Maintainers (0)
API::GitForge SPWHITTON
API::GitForge::GitHub SPWHITTON
API::GitForge::GitLab SPWHITTON
API::GitForge::Role::GitForge SPWHITTON
App::annex_review_unused SPWHITTON
App::annex_to_annex SPWHITTON
App::annex_to_annex_dropunused SPWHITTON
App::annex_to_annex_reinject SPWHITTON
App::git::clean_forge_fork SPWHITTON
App::git::clean_forge_repo SPWHITTON
App::git::nuke_forge_fork SPWHITTON
App::git_annex_reviewunused SPWHITTON
Git::Annex SPWHITTON
Git::Annex::BatchCommand SPWHITTON
Git::Annex::Wrapper SPWHITTON