Distribution Favorited By 8 November, 2015
Mad-Mapper JHTHORSEN 08 Nov 2015 16:36:47 GMT
XML-LibXML 08 Nov 2015 10:26:50 GMT
libwww-perl 08 Nov 2015 05:38:54 GMT
Moose 08 Nov 2015 05:38:50 GMT
Mojolicious 08 Nov 2015 05:38:41 GMT
Distribution Favorited By 7 November, 2015
Mojolicious-Plugin-ConfigHashMerge OALDERS 07 Nov 2015 22:18:07 GMT
Pod-POM 07 Nov 2015 21:37:05 GMT
Term-CallEditor 07 Nov 2015 16:28:07 GMT
Scalar-List-Utils BKB 07 Nov 2015 14:04:11 GMT
Path-Tiny 07 Nov 2015 08:27:29 GMT
Distribution Favorited By 6 November, 2015
Text-Table-Tiny BKB 06 Nov 2015 23:41:40 GMT
Catalyst-Runtime 06 Nov 2015 19:39:15 GMT
Paws 06 Nov 2015 19:39:01 GMT
DBIx-Class 06 Nov 2015 19:38:38 GMT
Acme-Types-NonStandard ETHER 06 Nov 2015 18:46:22 GMT
Systemd-Daemon EMAZEP 06 Nov 2015 15:28:12 GMT
Module-Starter 06 Nov 2015 14:53:12 GMT
Config-Any-TOML MARKELLIS 06 Nov 2015 14:19:19 GMT
Git-Hooks MIKKOI 06 Nov 2015 12:05:29 GMT
HTTP-Tiny RORYRJB 06 Nov 2015 11:28:56 GMT
Plack RELEQUEST 06 Nov 2015 11:12:11 GMT
Carp 06 Nov 2015 11:11:39 GMT
HTML-Escape 06 Nov 2015 11:06:50 GMT
URI-Escape-XS 06 Nov 2015 10:57:46 GMT
Pod-Checker BKB 06 Nov 2015 10:31:12 GMT
Test-Some SHARYANTO 06 Nov 2015 03:51:16 GMT
Distribution Favorited By 5 November, 2015
Text-Table-Tiny NEILB 05 Nov 2015 23:02:56 GMT
Net-GitHub RORYRJB 05 Nov 2015 22:37:16 GMT
XML-Feed 05 Nov 2015 14:29:08 GMT
Data-Dump SHARYANTO 05 Nov 2015 12:01:41 GMT
IPC-Run3 BIFFEN 05 Nov 2015 10:08:22 GMT
DBICx-Sugar RELEQUEST 05 Nov 2015 10:03:10 GMT
File-Slurper RORYRJB 05 Nov 2015 08:43:22 GMT
Mojo-Webqq FAYLAND 05 Nov 2015 08:21:35 GMT
Distribution Favorited By 4 November, 2015
Try DBOOK 04 Nov 2015 21:05:17 GMT
Task-Kensho-ModuleDev 04 Nov 2015 20:59:04 GMT
Task-Kensho-Toolchain 04 Nov 2015 20:59:03 GMT
Task-Kensho-Testing 04 Nov 2015 20:59:01 GMT
Task-Kensho-Exceptions 04 Nov 2015 20:58:57 GMT
Task-Kensho-Logging 04 Nov 2015 20:58:49 GMT
Task-Kensho-Config 04 Nov 2015 20:58:46 GMT
Task-Kensho-OOP 04 Nov 2015 20:58:41 GMT
Task-Kensho 04 Nov 2015 20:58:35 GMT
Dancer2 04 Nov 2015 20:58:28 GMT
Log-Log4perl 04 Nov 2015 20:58:01 GMT
JSON 04 Nov 2015 20:57:45 GMT
PAR-Packer 04 Nov 2015 20:57:33 GMT
perl 04 Nov 2015 20:57:09 GMT
Bundle-CPAN 04 Nov 2015 20:56:48 GMT
CPAN 04 Nov 2015 20:56:32 GMT
PAR-Dist-FromPPD 04 Nov 2015 20:56:13 GMT
PAR-Repository 04 Nov 2015 20:56:06 GMT
PAR-Dist 04 Nov 2015 20:56:02 GMT
PAR 04 Nov 2015 20:55:59 GMT
PerlPowerTools 04 Nov 2015 20:55:57 GMT
ppt 04 Nov 2015 20:55:55 GMT
DBD-ODBC 04 Nov 2015 20:55:33 GMT
Win32-API 04 Nov 2015 20:55:16 GMT
Win32-OLE 04 Nov 2015 20:55:11 GMT
Win32 04 Nov 2015 20:55:06 GMT
Data-Dumper 04 Nov 2015 20:54:57 GMT
CGI 04 Nov 2015 20:54:34 GMT
TkCarp 04 Nov 2015 20:54:26 GMT
Carp 04 Nov 2015 20:54:22 GMT
MIME-Base64 04 Nov 2015 20:54:06 GMT
Tk 04 Nov 2015 20:52:15 GMT
MongoDB RORYRJB 04 Nov 2015 19:52:37 GMT
App-cpanminus RORYRJB 04 Nov 2015 19:50:05 GMT
XML-Twig 04 Nov 2015 19:09:57 GMT
M SSCAFFIDI 04 Nov 2015 18:33:15 GMT
self 04 Nov 2015 18:26:59 GMT
DBIx-RetryOverDisconnects 04 Nov 2015 17:51:56 GMT
App-HTTPThis NICKL 04 Nov 2015 16:47:57 GMT
local-lib SSCAFFIDI 04 Nov 2015 16:24:34 GMT
perl 04 Nov 2015 15:49:40 GMT
Pegex 04 Nov 2015 14:48:01 GMT
Sort-Key 04 Nov 2015 14:43:18 GMT
Pegex 04 Nov 2015 14:37:57 GMT
Mojolicious 04 Nov 2015 14:36:07 GMT
IPC-Lockfile REISINGE 04 Nov 2015 14:26:10 GMT
Log-Any 04 Nov 2015 14:19:53 GMT
MooX-Log-Any 04 Nov 2015 14:18:15 GMT
perl-ldap 04 Nov 2015 13:57:19 GMT
Swagger2 04 Nov 2015 13:44:44 GMT
Mojolicious-Plugin-RequestBase 04 Nov 2015 11:00:42 GMT
File-Slurper NEILB 04 Nov 2015 10:56:11 GMT
Config-Any PWBENNETT 04 Nov 2015 09:49:02 GMT
Module-CPANfile BINJOY 04 Nov 2015 07:20:47 GMT
Swagger2 AERO 04 Nov 2015 03:26:26 GMT
JavaScript-Duktape EMAZEP 04 Nov 2015 00:53:43 GMT
Distribution Favorited By 3 November, 2015
Test-Harness SIMUL 03 Nov 2015 17:14:06 GMT
Test-DBIC-ExpectedQueries JETEVE 03 Nov 2015 16:19:59 GMT
Net-Amazon-DynamoDB-HighlyAvailable KABLAMO 03 Nov 2015 15:29:20 GMT
Net-Amazon-DynamoDB-Table KABLAMO 03 Nov 2015 15:29:12 GMT
perl LEEJO 03 Nov 2015 14:56:20 GMT
Mojolicious DBOEHMER 03 Nov 2015 14:50:19 GMT
Win32-App-which DOLMEN 03 Nov 2015 13:27:04 GMT
Dancer2 XAERXESS 03 Nov 2015 12:44:34 GMT
WWW-Mechanize SIMUL 03 Nov 2015 11:06:57 GMT
perl DOLMEN 03 Nov 2015 00:24:34 GMT