Author Module Permissions for DVKLEIN

Module (7) Owner (1) Co-Maintainers (0)
Hardware::1Wire DVKLEIN
Hardware::1Wire::HA7Net DVKLEIN
Hardware::1Wire::HA7Net::Analog DVKLEIN
Hardware::1Wire::HA7Net::DS1820 DVKLEIN
Hardware::1Wire::HA7Net::DS18B20 DVKLEIN
Hardware::1Wire::HA7Net::Generic DVKLEIN
Modbus::Client DVKLEIN