Author Module Permissions for XAICRON

Module (77) Owner (5) Co-Maintainers (9)
App::envfile XAICRON
App::pmuninstall XAICRON
Cache::LRU::WithExpires XAICRON
DBIx::Handler NEKOKAK KARUPA XAICRON
DBIx::QueryLog XAICRON ISHIGAKI
Data::Encoder XAICRON
Data::Encoder::Custom XAICRON
Data::Encoder::Data::Dumper XAICRON
Data::Encoder::Data::MessagePack XAICRON
Data::Encoder::JSON XAICRON
Data::Encoder::Storable XAICRON
Data::Encoder::YAML XAICRON
Data::Validator::Recursive XAICRON
Data::WeightedRoundRobin XAICRON
Furl TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::ConnectionCache TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::HTTP TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Headers TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Request TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::Response TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Furl::ZlibStream TOKUHIROM KAZEBURO SYOHEX XAICRON
Getopt::Compact::WithCmd XAICRON
HTML::Filter::Callbacks ISHIGAKI XAICRON
HTML::Filter::Callbacks::Tag ISHIGAKI XAICRON
IO::Prompt::Simple XAICRON
Iterator::GroupedRange ZIGOROU XAICRON
JSON::WebToken XAICRON ZIGOROU
JSON::WebToken::Constants XAICRON ZIGOROU
JSON::WebToken::Crypt XAICRON ZIGOROU
JSON::WebToken::Crypt::HMAC XAICRON ZIGOROU
JSON::WebToken::Crypt::RSA XAICRON ZIGOROU
JSON::WebToken::Exception XAICRON ZIGOROU
KeyedMutex::Memcached ZIGOROU HIXI KARUPA XAICRON
Micro::Container XAICRON
Module::Install::ExtendsMakeTest XAICRON
Module::Install::TestTarget XAICRON
Net::APNs::Extended XAICRON
Net::APNs::Extended::Base XAICRON
Net::APNs::Extended::Feedback XAICRON
Net::APNs::HTTP2 XAICRON
PerlIO::via::DBIx::QueryLogLayer XAICRON
SQL::Format XAICRON
Sub::Retry TOKUHIROM XAICRON
Test::CallCounter TOKUHIROM SOH XAICRON
Test::Flatten XAICRON HIXI
Test::Mock::Guard ZIGOROU XAICRON
Test::Script::Shebang XAICRON
WWW::FCM::HTTP XAICRON
WWW::FCM::HTTP::Constants XAICRON
WWW::FCM::HTTP::Response XAICRON
WWW::FCM::HTTP::Response::Result XAICRON
WWW::FCM::HTTP::Response::ResultSet XAICRON
WWW::Google::C2DM XAICRON
WWW::Google::C2DM::Constants XAICRON
WWW::Google::C2DM::Response XAICRON
WWW::Google::ClientLogin XAICRON
WWW::Google::ClientLogin::Constants XAICRON
WWW::Google::ClientLogin::Response XAICRON
WWW::Google::Cloud::Messaging XAICRON
WWW::Google::Cloud::Messaging::Constants XAICRON
WWW::Google::Cloud::Messaging::Response XAICRON
WWW::Google::Cloud::Messaging::Response::Result XAICRON
WWW::Google::Cloud::Messaging::Response::ResultSet XAICRON
WWW::YouTube::Download XAICRON OALDERS
Win32::Unicode XAICRON
Win32::Unicode::Console XAICRON
Win32::Unicode::Console::Tie XAICRON
Win32::Unicode::Constant XAICRON
Win32::Unicode::Define XAICRON
Win32::Unicode::Dir XAICRON
Win32::Unicode::Encode XAICRON
Win32::Unicode::Error XAICRON
Win32::Unicode::File XAICRON
Win32::Unicode::Native XAICRON
Win32::Unicode::Process XAICRON
Win32::Unicode::Util XAICRON
Win32::Unicode::XS XAICRON