NAME

Paws::AlexaForBusiness::GetRoomSkillParameterResponse

ATTRIBUTES

RoomSkillParameter => Paws::AlexaForBusiness::RoomSkillParameter

The details of the room skill parameter requested. Required.

_request_id => Str