יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy - Easy constructors for archive links.

SYNOPSIS

    use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy;

    # choose a service
    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy->gmane( $msg_id );
    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Easy->google( $msg_id );
    
    # link to the message/thread
    $link->thread_uri;
    $link->message_uri;

DESCRIPTION