יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane - Link to Gmane archives via message ID.

SYNOPSIS

    use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane;

    my $link = Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Gmane->new(
        message_id => ".....",
    );

    $link->thread_uri;
    $link->message_uri;

DESCRIPTION