יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Hardcoded -

SYNOPSIS

        use Mail::Summary::Tools::ArchiveLink::Hardcoded;

DESCRIPTION