יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::CLI::Create - Create or update a summary file from mailboxes

SYNOPSIS

        # see command line usage

DESCRIPTION