יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::CLI::ToHTML - Emit a formatted HTML summary

SYNOPSIS

        # see command line usage

DESCRIPTION