יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::Output::HTML -

SYNOPSIS

        use Mail::Summary::Tools::Output::HTML;

DESCRIPTION