יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Mail::Summary::Tools::Summary::List -

SYNOPSIS

        use Mail::Summary::Tools::Summary::List;

DESCRIPTION