גאבור סבו - Gábor Szabó

01 Adding an Element to a Hash

  #!/usr/bin/perl6
  use v6;
  
  # 
  
  my %person = (
    fname => 'Foo',
    lname => 'Bar',
  );
  %person{"fname"}.say;
  %person{"lname"}.say;
  
  %person{"email"} = 'foo@bar.com';
  %person{"email"}.say;