NAME

perltugues::inteiro - tipo do pragma pertugues

new()

metodo new...