NAME

Tree::Transform::XSLTish::Utils - utility functions

AUTHOR

Gianni Ceccarelli <dakkar@thenautilus.net>