++ed by:
NEYASOV MILA FSEITZ NQOUNET XAERXESS

100 PAUSE users
209 non-PAUSE users.

Jarkko Hietaniemi

NAME

Memoize::ExpireFile - test for Memoize expiration semantics

DESCRIPTION

See Memoize::Expire.