John Napiorkowski

No POD found for LICENSE. Time to read the source?