NAME

Paws::ECS::DescribeTasksResponse

ATTRIBUTES

failures => ArrayRef[Paws::ECS::Failure]

tasks => ArrayRef[Paws::ECS::Task]

The list of tasks.