NAME

Paws::ELB::CreateAccessPointOutput

ATTRIBUTES

DNSName => Str

The DNS name of the load balancer.