NAME

Paws::DynamoDB::CreateTableOutput

ATTRIBUTES

TableDescription => Paws::DynamoDB::TableDescription