NAME

Paws::ECS::StopTaskResponse

ATTRIBUTES

task => Paws::ECS::Task