NAME

Paws::AlexaForBusiness::DeleteGatewayGroupResponse

ATTRIBUTES

_request_id => Str