NAME

Paws::AppSync::CreateApiKeyResponse

ATTRIBUTES

ApiKey => Paws::AppSync::ApiKey

The API key.

_request_id => Str