NAME

Paws::DeviceFarm::CreateNetworkProfileResult

ATTRIBUTES

NetworkProfile => Paws::DeviceFarm::NetworkProfile

The network profile that is returned by the create network profile request.

_request_id => Str