NAME

Plucene::Search::PhraseScorer::Exact - exact phrase scorer

SYNOPSIS

        # isa Plucene::Search::PhraseScorer

DESCRIPTION

This is the eact phrase scorer