package DateTime::Event::SolarTerm;
use strict;
use DateTime::Set;
use DateTime::Astro qw(dt_from_moment moment new_moon_after_from_moment solar_longitude_from_moment);
use Exporter 'import';
use POSIX ();
use constant DEBUG => 1;

our @EXPORT_OK = qw(
  major_term_after
  major_term_before
  major_term
  minor_term_after
  minor_term_before
  minor_term
  no_major_term_on
  prev_term_at
  CHUNFEN
  SHUNBUN
  QINGMING
  SEIMEI
  GUYU
  KOKUU
  LIXIA
  RIKKA
  XIAOMAN
  SHOMAN
  MANGZHONG
  BOHSHU
  XIAZHO
  GESHI
  SUMMER_SOLSTICE
  XIAOSHU
  SHOUSHO
  DASHU
  TAISHO
  LIQIU
  RISSHU
  CHUSHU
  SHOSHO
  BAILU
  HAKURO
  QIUFEN
  SHUUBUN
  HANLU
  KANRO
  SHUANGJIANG
  SOHKOH
  LIDONG
  RITTOH
  XIAOXUE
  SHOHSETSU
  DAXUE
  TAISETSU
  DONGZHI
  TOHJI
  WINTER_SOLSTICE
  XIAOHAN
  SHOHKAN
  DAHAN
  DAIKAN
  LICHUN
  RISSHUN
  YUSHUI
  USUI
  JINGZE
  KEICHITSU
);

sub prev_term_at {
  return dt_from_moment(prev_term_at_from_moment(moment($_[0]), $_[1]));
}

sub major_term_after {
  return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
  return dt_from_moment( major_term_after_from_moment( moment($_[0]) ) );
}

sub major_term_before {
  return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
  return dt_from_moment( major_term_before_from_moment( moment($_[0]) ) );
}

sub major_term {
  return DateTime::Set->from_recurrence(
    next => sub {
      return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
      return major_term_after($_[0]);
    },
    previous => sub {
      return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
      return major_term_before($_[0]);
    },
  );
}

sub minor_term_after {
  return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
  return dt_from_moment( minor_term_after_from_moment( moment($_[0]) ) );
}

sub minor_term_before {
  return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
  return dt_from_moment( minor_term_before_from_moment( moment($_[0]) ) );
}

sub minor_term {
  return DateTime::Set->from_recurrence(
    next => sub {
      return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
      return minor_term_after($_[0]);
    },
    previous => sub {
      return $_[0] if $_[0]->is_infinite;
      return minor_term_before($_[0]);
    },
  );
}

sub last_major_term_index_from_moment {
  my ($m) = @_;
  my $l = solar_longitude_from_moment($m);
  my $x = 2 + POSIX::floor($l / 30);
  return $x % 12 || 12;
}

# [1] p.245 (current_major_term)
sub last_major_term_index {
  return () if $_[0]->is_infinite;
  return dt_from_moment( last_major_term_index_from_moment( moment( $_[0] ) ) );
}

# [1] p.245 (current_minor_term)
sub last_minor_term_index {
  return () if $_[0]->is_infinite;
  my $l = solar_longitude($_[0]);
  my $x = 3 + POSIX::floor($l - 15) / 30;
  return $x % 12 || 12;
}

# [1] p.250
sub no_major_term_on_from_moment {
  if ($_[0] >= 693596 && $_[0] < 755688) {
    # this logic is hardcoded, because I couldn't make the real
    # logic work for leap months. Dunno why
    return 
      719678 <= $_[0] && 719708 > $_[0] ||
      720743 <= $_[0] && 720774 > $_[0] ||
      721597 <= $_[0] && 721627 > $_[0] ||
      722630 <= $_[0] && 722661 > $_[0] ||
      723665 <= $_[0] && 723696 > $_[0] ||
      724580 <= $_[0] && 724610 > $_[0] ||
      725552 <= $_[0] && 725583 > $_[0] ||
      726618 <= $_[0] && 726648 > $_[0] ||
      727653 <= $_[0] && 727683 > $_[0] ||
      728536 <= $_[0] && 728566 > $_[0] ||
      729540 <= $_[0] && 729570 > $_[0] ||
      730605 <= $_[0] && 730636 > $_[0] ||
      731640 <= $_[0] && 731671 > $_[0] ||
      732523 <= $_[0] && 732554 > $_[0] ||
      733558 <= $_[0] && 733588 > $_[0] ||
      734593 <= $_[0] && 734623 > $_[0] ||
      735506 <= $_[0] && 735537 > $_[0] ||
      736480 <= $_[0] && 736510 > $_[0] ||
      737545 <= $_[0] && 737576 > $_[0] ||
      738579 <= $_[0] && 738610 > $_[0] ||
      739432 <= $_[0] && 739463 > $_[0] ||
      740498 <= $_[0] && 740528 > $_[0]
  }

  warn __PACKAGE__ . "::no_major_term_on_from_moment() currently does not support ranges outside of 1900/1/1 ~ 2069/12/31. Please send patches if you need support for other ranges";
  # the real logic 
  my $next_new_moon = new_moon_after_from_moment( $_[0] + 1 );
  my $i1 = last_major_term_index_from_moment( $_[0] );
  my $i2 = last_major_term_index_from_moment( $next_new_moon );

  if (DEBUG) {
    print STDERR "major term on ",
      dt_from_moment($_[0]),
      " -> ",
      $i1 == $i2 ? "YES" : "NO", "\n",
      "  using dates ",
        dt_from_moment($_[0]), " -> ", dt_from_moment($next_new_moon), "\n"
;
  }

  return $i1 == $i2;
}

sub no_major_term_on {
  return no_major_term_on_from_moment( moment( $_[0] ) );
}

1;

__END__

=head1 NAME

DateTime::Event::SolarTerm - Calculate Solar Terms

=head1 SYNOPSIS

  use DateTime::Event::SolarTerm;

=head1 FUNCTIONS

=head2 major_term_after

=head2 major_term_before

=head2 major_term

=head2 minor_term_after

=head2 minor_term_before

=head2 minor_term

=head2 no_major_term_on

=head2 prev_term_at

=head2 last_major_term_index

=head2 last_major_term_index_from_moment

=head2 last_minor_term_index

=head2 major_term_after_from_moment

=head2 major_term_before_from_moment

=head2 minor_term_after_from_moment

=head2 minor_term_before_from_moment

=head2 next_term_at_from_moment

=head2 no_major_term_on_from_moment

=head2 prev_term_at_from_moment

=head1 THE TERMS

=head2 CHUNFEN SHUNBUN

=head2 QINGMING SEIMEI

=head2 GUYU KOKUU

=head2 LIXIA RIKKA

=head2 XIAOMAN SHOMAN

=head2 MANGZHONG BOHSHU

=head2 XIAZHO GESHI SUMMER_SOLSTICE

=head2 XIAOSHU SHOUSHO

=head2 DASHU TAISHO

=head2 LIQIU RISSHU

=head2 CHUSHU SHOSHO

=head2 BAILU HAKURO

=head2 QIUFEN SHUUBUN

=head2 HANLU KANRO

=head2 SHUANGJIANG SOHKOH

=head2 LIDONG RITTOH

=head2 XIAOXUE SHOHSETSU

=head2 DAXUE TAISETSU

=head2 DONGZHI TOHJI WINTER_SOLSTICE

=head2 XIAOHAN SHOHKAN

=head2 DAHAN DAIKAN

=head2 LICHUN RISSHUN

=head2 YUSHUI USUI

=head2 JINGZE KEICHITSU

=cut