package No::KontoNr;

require Exporter;
@ISA=qw(Exporter);
@EXPORT_OK = qw(kontonr_ok kredittkortnr_ok
		kontonr_f nok_f
        mod_11 mod_10);

use strict;
use vars qw($VERSION);
$VERSION = sprintf("%d.%02d", q$Revision: 1.9 $ =~ /(\d+)\.(\d+)/);

=head1 NAME

No::KontoNr - Check Norwegian bank account numbers

=head1 SYNOPSIS

 use No::KontoNr qw(kontonr_ok);

 if (personnr_ok($nr)) {
   # ...
 }

=head1 DESCRIPTION

B<This documentation is written in Norwegian.>

Denne modulen kan brukes for å sjekke norske bankontonumre. Det siste
sifferet i et banknummer er kontrollsiffer og må stemme overens med
resten for at det skal være et gyldig nummer.

Modulen inneholder også funksjoner for å regne ut modulus 10 og
modulus 11 kontrollsiffer. Disse algoritmene brukes blandt annet hvis
du vil generere KID når du skal fylle ut giroblanketter. De finnes
også en fuksjon som kan brukes for å formatere kronebeløp.

Ingen av funksjonene eksporteres implisitt. Du må be om dem.
Følgende funksjoner er tilgjengelig:

=over

=item kontonr_ok($nr)

Funksjonen kontonr_ok() vil returnere FALSE hvis kontonummeret gitt
som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig så vil
funksjonen returnere $nr på standard form (11 siffer for
bankkontonummer og 7 siffer for gamle postgironummer) . Nummeret som
gis til kontonr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.

=cut

sub kontonr_ok
{
  my $nr = shift || return 0;
  $nr =~ s/[ \.]//g; # det er ok med mellomrom og punktum i nummeret

  return "" if $nr =~ /\D/; # bare sifre skal gjenstå nå

  my $last = chop($nr);
  $nr =~ s/^0000//; # postgiro nr skrives av og til som 0000.XX.XXXXX
  my $check;
  if (length($nr) == 6) {    # postgiro nr
    $check = mod_10($nr);
  } elsif (length($nr) == 10) { # vanlig bankkontonr
    $check = mod_11($nr);
  } else {
    return ""; # ulovlig lengde
  }

  # Siste siffer er kontrollsiffer, plukk det av
  return "" if !defined($check) || $check != $last;
  return "$nr$last";
}


=item kontonr_f($nr)

Funksjonen kontonr_f() vil formattere et kontonummer på standard form
("####.##.#####"). Hvis kontonummeret ikke er gyldig så byttes alle
sifferene ut med "?".

=cut

sub kontonr_f
{
  my $nr = kontonr_ok(shift);
  return "????.??.?????" unless $nr;
  $nr = "0000$nr" if length($nr) == 7;
  $nr =~ s/^(\d{4})(\d\d)(\d{5})$/$1.$2.$3/;
  $nr;
}


=item kredittkortnr_ok($nr)

Funksjonen kredittkortnr_ok() vil returnere FALSE hvis
kredittkortnummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret
er gyldig så vil funksjonen returnere kortselskapets navn. Nummeret
som gis til kredittkortnr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.

=cut

sub kredittkortnr_ok
{
  my $nr = shift || return 0;
  $nr =~ s/[ \.]//g; # det er ok med mellomrom og punktum i nummeret
  return 0 if $nr =~ /\D/;

  # Basert på http://www.websitter.com/cardtype.html
  my $type;
  if ($nr =~ /^5[1-5]/) {
	$type = "MasterCard";
	return 0 if length($nr) != 16;
  } elsif ($nr =~ /^4/) {
	$type = "VISA";
	return 0 if length($nr) != 13 and length($nr) != 16;
  } elsif ($nr =~ /^3[47]/) {
	$type = "American Express";
	return 0 if length($nr) != 15;
  } elsif ($nr =~ /^30[0-5]/ || $nr =~ /^3[68]/) {
	$type = "Diners Club";
	return 0 if length($nr) != 14;
  } elsif ($nr =~ /^6011/) {
	$type = "Discover";
	return 0 if length($nr) != 16;
  } else {
	return 0;
  }

  # Siste siffer er kontrollsiffer
  my $last = chop($nr);
  return 0 if $last != mod_10($nr);
  return $type;
}


=item nok_f($tall)

Denne funksjonen vil formatere tall på formen:

   300,50
  4.300,-

Det skulle passe bra når man skal skrive ut kronebeløp. Ørebeløpet
"00" byttes ut med strengen "- ", dvs. at tallene laines opp korrekt
hvis du høyrejusterer dem.

=cut

sub nok_f
{
  my $kr = sprintf "%.2f", shift;
  $kr =~ s/\.(\d\d)$/,$1/;
  $kr =~ s/,00$/,- /;
  1 while $kr =~ s/(\d)(\d\d\d)(?=[.,])/$1.$2/;
  $kr;
}


=item mod_10($tall)

Denne funksjonen regner ut modulus 10 kontrollsifferet til tallet gitt
som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer så
ignoreres de.

Modulus 10 algoritmen benyttes blandt annet for å generere
kontrollsiffer til de fleste internasjonale kredittkortnummer.

=cut

sub mod_10
{
  my $digits = shift;
  my $sum = 0; # which we subtract from :-)
  my $factor = 2;
  my $s;
  foreach $s (reverse ($digits =~ /(\d)/g)) {
    my $p = $s * $factor;
    if ($p >= 10) {
      $sum--;
      $p -= 10;
    }
    $sum -= $p;
    $factor = 3 - $factor; # alternates between 2 and 1
  }
  $sum % 10;
}


=item mod_11($tall)

Denne funksjonen regner ut modulus 11 kontrollsifferet til tallet gitt
som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer så
ignoreres de. Når denne algoritmen benyttes så kan det være tall som
det ikke finnes noe gyldig kontrollsiffer for, og da vil mod_11()
returnere verdien I<undef>.

Modulus 11 algoritmen benyttes blandt annet for å generere
kontrollsiffer til norske bankkontonummer.

=cut

sub mod_11
{
  my @digits = reverse (shift =~ /(\d)/g);
  my @factors = (2..7) x ((@digits-1)/6+1);
  my $sum = 0;
  $sum -= shift(@digits) * shift(@factors) while @digits;
  my $k = $sum % 11;
  return undef if $k == 10;
  $k;
}

1;

=back

=head1 SEE ALSO

L<Business::CreditCard>

=head1 AUTHOR

Gisle Aas <gisle@aas.no>

=cut