package No::PersonNr;

require Exporter;
@ISA=qw(Exporter);
@EXPORT_OK = qw(personnr_ok er_mann er_kvinne fodt_dato);

use Carp qw(croak);
use strict;
use vars qw($VERSION);

$VERSION = sprintf("%d.%02d", q$Revision: 1.17 $ =~ /(\d+)\.(\d+)/);


=head1 NAME

No::PersonNr - Check Norwegian Social security numbers

=head1 SYNOPSIS

 use No::PersonNr qw(personnr_ok);

 if (personnr_ok($nr)) {
   # ...
 }

=head1 DESCRIPTION

B<This documentation is written in Norwegian.>

Denne modulen kan brukes for å sjekke norske personnummer. De 2 siste
siffrene i personnummerene er kontrollsiffre og må stemme overens med
resten for at det skal være et gyldig nummer. Modulen inneholder også
funksjoner for å bestemme personens kjønn og personens fødselsdato.

Ingen av rutinene eksporteres implisitt. Du må be om dem. Følgende
funksjoner er tilgjengelig:

=over 4

=item personnr_ok($nr)

Funksjonen personnr_ok() vil returnere FALSE hvis personnummeret gitt
som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig så vil
funksjonen returnere $nr på standard form. Nummeret som gis til
personnr_ok() kan inneholde ' ' eller '-'.

Standard form er her definert som 11 siffer uten noe skilletegn
mellom tallgrupper.

=cut

sub personnr_ok
{
  my($nr,$returndate) = @_;
  return undef unless defined($nr);
  $nr =~ s/[\s\-]+//g;
  return "" if $nr =~ /\D/;
  return "" if length($nr) != 11;
  my @nr = split(//, $nr);

  # Modulo 11 test
  my($vekt);
  for $vekt ([ 3, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 5, 2, 1, 0 ],
	    [ 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ]) {
	my $sum = 0;
	for (0..10) {
	  $sum += $nr[$_] * $vekt->[$_];
 	}
	return "" if $sum % 11;
  }

  # Extract the date part
  my @date = reverse unpack("A2A2A2A3", $nr);
  my $pnr = shift(@date);

  # H-nummer -- hjelpenummer, en virksomhetsintern, unik identifikasjon av
  # en person som ikke har fødselsnummer/D-nummer eller hvor dette er
  # ukjent. 4 er lagt til tredje siffer.
  $date[1] -= 40 if $date[1] > 40;

  # D-nummer -- For personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel
  # er skatte- og/eller trygdepliktig. 4 er lagt til første siffer.
  $date[2] -= 40 if $date[2] > 40;

  # Så var det det å kjenne igjen hvilket hundreår som er det riktige.
  #
  #  Individnummer År i fødselsdato Født
  #  500 - 749   > 54       1855 - 1899
  #  000 - 499            1900 - 1999
  #  500 - 999   < 55       2000 - 2054
  #
  if ($pnr < 500) {
    # ingen tvetydighet; person født 1900 - 1999
    $date[0] += 1900;
  } elsif ($pnr >= 750) {
    # ingen tvetydighet; person født 2000 - 2054
	$date[0] += 2000;
  } else {
    # tvetydig; må se på de to sifrene for fødselsår
    if ($date[0] > 54) {
      # person født 1855 - 1899
      $date[0] += 1800;
    } else {
      # person født 2000 - 2054
      $date[0] += 2000;
    }
  }
  return "" unless _is_legal_date(@date);

  return $returndate ? join("-", @date) : $nr;
}


sub _is_legal_date
{
  my($y,$m,$d) = @_;
  return if $d < 1;
  return if $m < 1 || $m > 12;

  my $mdays = 31;
  if ($m == 2) {
	$mdays = (($y % 4 == 0) && ($y % 100 != 0)) || ($y % 400 == 0)
	 ? 29 : 28;
  } elsif ($m == 4 || $m == 6 || $m == 9 || $m == 11) {
	$mdays = 30;
  }
  return if $d > $mdays;
  1;
}


=item er_mann($nr)

Vil returnere TRUE hvis $nr tilhører en mann. Rutinen vil croake hvis
nummeret er ugyldig.

=cut

sub er_mann
{
  my $nr = personnr_ok(shift);
  croak "Feil i personnummer" unless $nr;
  substr($nr, 8, 1) % 2;
}


=item er_kvinne($nr)

Vil returnere TRUE hvis $nr tilhører en kvinne. Rutinen vil croake
hvis nummeret er ugyldig.

=cut

sub er_kvinne { !er_mann(@_); }


=item fodt_dato($nr)

Vil returnere personens fødselsdato på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD". Rutinen
returnerer C<""> hvis nummeret er ugyldig.

=cut

sub fodt_dato
{
  personnr_ok(shift, 1);
}

1;

=back

=head1 REFERENCES

=over 4

=item [1]

"Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer", Torbjørn Nystadnes,
Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS (KITH). KITH-rapport,
Rapportnummer 11/98, ISBN 82-7846-051-5, 1998-12-11.

=item [2]

"Fødselsnummeret, oppbygging - kontrollsiffer - løsning etter år 2000".
Brosjyre fra Skattedirektoratet.

=item [3]

Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering,

=back

=head1 LIMITATIONS

Personnummersystemet håndterer kun årstall fra og med 1855 til og med 2054.

=head1 AUTHORS

Gisle Aas <gisle@aas.no>, Peter J. Acklam <pjacklam@online.no>, Petter
Reinholdtsen <pere@hungry.com>, Hallvard B. Furuseth
<h.b.furuseth@usit.uio.no>.

=cut