Name Documentation Size Last Modified
gnome.typemap 95 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
ChangeLog.pre-git 60.27K 19 Jan 2012 04:37:05 GMT
podifyenums.pl podifyenums.pl 1.29K 12 Jul 2015 05:15:30 GMT
META.json 1.59K 06 Nov 2017 13:20:05 GMT
maps 3.67K 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
MANIFEST.SKIP 115 29 Sep 2013 04:13:37 GMT
AUTHORS 659 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
Makefile.PL 6.52K 15 Oct 2013 16:23:12 GMT
NEWS 4.29K 07 Nov 2017 21:51:53 GMT
README 1.96K 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
TODO 848 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
MANIFEST 1.67K 06 Nov 2017 13:20:06 GMT
perl-Gnome2.spec.in 2.28K 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
copyright.pod 124 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
META.yml 905 06 Nov 2017 13:20:05 GMT
gnome2perl.h 1.43K 19 Oct 2013 05:16:30 GMT
Gnome2.pm Gnome2 3.74K 07 Nov 2017 21:52:07 GMT
doctypes 106 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
LICENSE 25.81K 19 Oct 2013 05:17:06 GMT
perl-Gnome2.doap 796 27 Nov 2011 07:57:05 GMT
examples 08 Nov 2017 03:05:42 GMT
xs 08 Nov 2017 03:05:42 GMT
t 08 Nov 2017 03:05:42 GMT