Author image Ilmari Karonen

No POD found for Makefile.PL. Time to read the source?