package Text::Hyphen::PT;
use strict;
use warnings;
use parent 'Text::Hyphen';
use utf8;

our $VERSION = '1.03';

sub _PATTERNS {
	return [qw[
	  	1b2l
		1b2r
		1ba
		1be
		1bi
		1bo
		1bu
		1bá
		1bâ
		1bã
		1bé
		1bí
		1bó
		1bú
		1bê
		1bõ
		1c2h
		1c2l
		1c2r
		1ca
		1ce
		1ci
		1co
		1cu
		1cá
		1câ
		1cã
		1cé
		1cí
		1có
		1cú
		1cê
		1cõ
		1ça
		1çe
		1çi
		1ço
		1çu
		1çá
		1çâ
		1çã
		1çé
		1çí
		1çó
		1çú
		1çê
		1çõ
		1d2l
		1d2r
		1da
		1de
		1di
		1do
		1du
		1dá
		1dâ
		1dã
		1dé
		1dí
		1dó
		1dú
		1dê
		1dõ
		1f2l
		1f2r
		1fa
		1fe
		1fi
		1fo
		1fu
		1fá
		1fâ
		1fã
		1fé
		1fí
		1fó
		1fú
		1fê
		1fõ
		1g2l
		1g2r
		1ga
		1ge
		1gi
		1go
		1gu
		1gu4a
		1gu4e
		1gu4i
		1gu4o
		1gá
		1gâ
		1gã
		1gé
		1gí
		1gó
		1gú
		1gê
		1gõ
		1ja
		1je
		1ji
		1jo
		1ju
		1já
		1jâ
		1jã
		1jé
		1jí
		1jó
		1jú
		1jê
		1jõ
		1k2l
		1k2r
		1ka
		1ke
		1ki
		1ko
		1ku
		1ká
		1kâ
		1kã
		1ké
		1kí
		1kó
		1kú
		1kê
		1kõ
		1l2h
		1la
		1le
		1li
		1lo
		1lu
		1lá
		1lâ
		1lã
		1lé
		1lí
		1ló
		1lú
		1lê
		1lõ
		1ma
		1me
		1mi
		1mo
		1mu
		1má
		1mâ
		1mã
		1mé
		1mí
		1mó
		1mú
		1mê
		1mõ
		1n2h
		1na
		1ne
		1ni
		1no
		1nu
		1ná
		1nâ
		1nã
		1né
		1ní
		1nó
		1nú
		1nê
		1nõ
		1p2l
		1p2r
		1pa
		1pe
		1pi
		1po
		1pu
		1pá
		1pâ
		1pã
		1pé
		1pí
		1pó
		1pú
		1pê
		1põ
		1qu4a
		1qu4e
		1qu4i
		1qu4o
		1ra
		1re
		1ri
		1ro
		1ru
		1rá
		1râ
		1rã
		1ré
		1rí
		1ró
		1rú
		1rê
		1rõ
		1sa
		1se
		1si
		1so
		1su
		1sá
		1sâ
		1sã
		1sé
		1sí
		1só
		1sú
		1sê
		1sõ
		1t2l
		1t2r
		1ta
		1te
		1ti
		1to
		1tu
		1tá
		1tâ
		1tã
		1té
		1tí
		1tó
		1tú
		1tê
		1tõ
		1v2l
		1v2r
		1va
		1ve
		1vi
		1vo
		1vu
		1vá
		1vâ
		1vã
		1vé
		1ví
		1vó
		1vú
		1vê
		1võ
		1w2l
		1w2r
		1xa
		1xe
		1xi
		1xo
		1xu
		1xá
		1xâ
		1xã
		1xé
		1xí
		1xó
		1xú
		1xê
		1xõ
		1za
		1ze
		1zi
		1zo
		1zu
		1zá
		1zâ
		1zã
		1zé
		1zí
		1zó
		1zú
		1zê
		1zõ
		a3a
		a3e
		a3o
		c3c
		e3a
		e3e
		e3o
		i3a
		i3e
		i3i
		i3o
		i3â
		i3ê
		i3ô
		o3a
		o3e
		o3o
		r3r
		s3s
		u3a
		u3e
		u3o
		u3u
		1-
	]]
}

1;

__END__

=pod

=head1 NAME

Text::Hyphen::PT - determine hyphenation positions in portuguese words

=head1 SYNOPSIS

This module is an implementation of Knuth-Liang hyphenation algorithm
for portuguese text using patterns from tex-hyphen.

  use Text::Hyphen::PT;
  my $hyphenator = Text::Hyphen::PT->new;
  print $hyphenator->hyphenate($word, '-');

See L<Text::Hyphen> for the interface documentation. This module only
provides german patterns.

=head1 COPYRIGHT AND LICENSE 

Copyright 2021 Leonardo Araujo C<< <leolca@gmail.com> >>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it 
under the terms of the GNU General Public License as published by the  
Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your 
option) any later version.                       

This program is distributed in the hope that it will be useful,     
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of     
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU    
General Public License for more details.                

You should have received a copy of the GNU General Public License along 
with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.     

=cut