package Lingua::GL::Stemmer;
$Lingua::GL::Stemmer::VERSION = '0.02';
use 5.006;
use strict;
use warnings;
my $aa = "\xe1";
my $ea = "\xe9";
my $ia = "\xed";
my $oa = "\xf3";
my $ua = "\xfa";
my $at = "\xe3";
my $ot = "\xf5";
my $nt = "\xf1";
my $ac = "\xe2";
my $ec = "\xea";
my $cc = "\xe7";
my %rule;

$rule{plural} = {
  "ns" => [ 1, "n" ],
  "${ot}es" => [ 3, "${ot}n" ],
  "${at}es" => [ 1, "${at}o" ],
  "ais" => [ 1, "al" ],
  "${ea}is" => [ 2, "el" ],
  "eis" => [ 2, "el" ],
  "${oa}is" => [ 2, "ol" ],
  "ois" => [ 2, "ol" ],
  "${ia}s" => [ 2, "il" ],
  "les" => [ 2, "l" ],
  "res" => [ 3, "r" ],
  "s"  => [ 2, "" ],
};

$rule{femin} = {
  "ona" => [ 3, "${oa}n" ],
  "oa" => [ 3, "${oa}n" ],
  "ora" => [ 3, "or" ],
  "na" => [ 4, "no" ],
  "inha" => [ 3, "inho" ],
  "i${nt}a" => [ 3, "i${nt}o" ],
  "esa" => [ 3, "${ea}s" ],
  "osa" => [ 3, "oso" ],
  "${ia}aca" => [ 3, "${ia}aco" ],
  "ica" => [ 3, "ico" ],
  "ada" => [ 3, "ado" ],
  "ida" => [ 3, "ido" ],
  "${ia}da" => [ 3, "ido" ],
  "ana" => [ 2, "${aa}n" ],
  "${aa}ria" => [ 3, "${aa}rio" ],
  "ima" => [ 3, "imo" ],
  "iva" => [ 3, "ivo" ],
  "eira" => [ 3, "eiro" ],
  "${at}" => [ 2, "${at}o" ],
  "${aa}" => [ 2, "${at}n" ],
};

$rule{augment} = {
  "d${ia}ssimo" => [ 5, '' ],
  "d${ia}simo" => [ 5, '' ],
  "abil${ia}ssimo" => [ 5,'' ],
  "abil${ia}simo" => [ 5,'' ],
  "${ia}ssimo" => [ 3,'' ],
  "${ia}simo" => [ 3,'' ],
  "${ea}simo" => [ 3,'' ],
  "${ea}sima" => [ 3,'' ],
  "${ea}rrimo" => [ 4,'' ],
  "${ea}rrima" => [ 4,'' ],
  "zinho" => [ 2,'' ],
  "ci${nt}o" => [ 2,'' ],
  "a${cc}o" => [ 4, '' ],
  "a${cc}a" => [ 4, '' ],
  "azo" => [ 4, '' ],
  "aza" => [ 4, '' ],
  "ad${at}o" => [ 4, '' ],
  "acho" => [ 2, '' ],
  "acha" => [ 2, '' ],
  "adinho" => [ 3, '' ],
  "adi${nt}o" => [ 3, '' ],
  "alh${aa}m" => [ 4, '' ],
  "alh${at}o" => [ 4, '' ],
  "all${aa}n" => [ 4, '' ],
  "allo" => [ 4, '' ],
  "alla" => [ 4, '' ],
  "z${at}o" => [ 2,'' ],
  "z${oa}n" => [ 2,'' ],
  "zom" => [ 2,'' ],
  "${aa}n" => [ 4, '' ],
  "${oa}n" => [ 3, '' ],
  "${at}o" => [ 3, '' ],
  "arra" => [ 3,'' ],
  "astro" => [ 3,'' ],
  "${aa}zio" => [ 3,'' ],
  "echo" => [ 3,'' ],
  "echa" => [ 3,'' ],
  "edela" => [ 3,'' ],
  "ela" => [ 4,'' ],
  "elo" => [ 4,'' ],
  "eta" => [ 3,'' ],
  "ete" => [ 3,'' ],
  "ica" => [ 3,'' ],
  "id${at}o" => [ 3,'' ],
  "quinho" => [ 4, "c" ],
  "qui${nt}o" => [ 4, "c" ],
  "uinho" => [ 4,'' ],
  "ui${nt}o" => [ 4,'' ],
  "inho" => [ 3,'' ],
  "i${nt}o" => [ 3,'' ],
  "ito" => [ 3, '' ],
  "ocho" => [ 4, '' ],
  "ocha" => [ 4, '' ],
  "oide" => [ 3, '' ],
  "ola" => [ 3, '' ],
  "olo" => [ 3, '' ],
  "ote" => [ 3, '' ],
  "ota" => [ 3, '' ],
  "u${cc}a" => [ 4,'' ],
  "ucha" => [ 3,'' ],
  "ucho" => [ 3,'' ],
  "uco" => [ 4,'' ],
  "uza" => [ 4,'' ],
  "uxa" => [ 3,'' ],
};


$rule{noun} = {
  "abilidade" => [ 5, "" ],
  "${aa}bel" => [ 2, "" ],
  "able" => [ 2, "" ],
  "aci" => [ 3, "" ],
  "a${cc}" => [ 3, "" ],
  "adeiro" => [ 3, "" ],
  "ador" => [ 3, "" ],
  "ado" => [ 2, "" ],
  "agem" => [ 3, "" ],
  "age" => [ 3, "" ],
  "alismo" => [ 4, "" ],
  "al${ia}stico" => [ 3, "" ],
  "alista" => [ 5, "" ],
  "alizado" => [ 4, "" ],
  "alizaci" => [ 5, "" ],
  "aliza${cc}" => [ 5, "" ],
  "alizaz" => [ 5, "" ],
  "al" => [ 4, "" ],
  "ancia" => [ 4, "" ],
  "${aa}ncia" => [ 4, "" ],
  "${ac}ncia" => [ 4, "" ],
  "ano" => [ 4, "" ],
  "ante" => [ 2, "" ],
  "ario" => [ 3, "" ],
  "${aa}rio" => [ 3, "" ],
  "${aa}stico" => [ 4, "" ],
  "ativo" => [ 4, "" ],
  "atizado" => [ 4, "" ],
  "atizaci" => [ 4, "" ],
  "atiza${cc}" => [ 4, "" ],
  "atizaz" => [ 4, "" ],
  "atoria" => [ 5, "" ],
  "at${oa}ria" => [ 5, "" ],
  "atorio" => [ 3, "" ],
  "at${oa}rio" => [ 3, "" ],
  "${aa}utico" => [ 4, "" ],
  "ico" => [ 4, "" ],
  "auta" => [ 5, "" ],
  "${aa}vel" => [ 2, "" ],
  "axe" => [ 3, "" ],
  "az" => [ 3, "" ],
  "bel" => [ 5, "" ],
  "bil" => [ 0, "vel" ],
  "ble" => [ 5, "" ],
  "cionista" => [ 5, "" ],
  "edeiro" => [ 3, "" ],
  "eiro" => [ 3, "" ],
  "edouro" => [ 3, "" ],
  "edor" => [ 3, "" ],
  "dor" => [ 2, "" ],
  "encialista" => [ 4, "" ],
  "encial" => [ 5, "" ],
  "${ec}ncia" => [ 3, "" ],
  "encia" => [ 3, "" ],
  "${ea}ncia" => [ 3, "" ],
  "ense" => [ 3, "" ],
  "ente" => [ 4, "" ],
  "erio" => [ 6, "" ],
  "${ea}rio" => [ 6, "" ],
  "esco" => [ 4, "" ],
  "${ec}utico" => [ 4, "" ],
  "${ea}utico" => [ 4, "" ],
  "eza" => [ 3, "" ],
  "ez" => [ 4, "" ],
  "${ia}aco" => [ 3, "" ],
  "ial" => [ 3, "" ],
  "iamento" => [ 4, "" ],
  "amento" => [ 3, "" ],
  "imento" => [ 3, "" ],
  "emento" => [ 3, "" ],
  "mento" => [ 6, "" ],
  "${ia}bel" => [ 5, "" ],
  "ible" => [ 5, "" ],
  "icionista" => [ 4, "" ],
  "iza${cc}" => [ 5, "" ],
  "izaci" => [ 5, "" ],
  "izaz" => [ 5, "" ],
  "ice" => [ 4, "" ],
  "ici" => [ 3, "" ],
  "i${cc}" => [ 3, "" ],
  "iz" => [ 3, "" ],
  "idade" => [ 4, "" ],
  "ideiro" => [ 3, "" ],
  "ideira" => [ 3, "" ],
  "ido" => [ 3, "" ],
  "idor" => [ 4, "" ],
  "inal" => [ 3, "" ],
  "ional" => [ 4, "" ],
  "ionar" => [ 5, "" ],
  "ionista" => [ 5, "" ],
  "ismo" => [ 3, "" ],
  "ista" => [ 3, "" ],
  "${ia}vel" => [ 5, "" ],
  "ividade" => [ 5, "" ],
  "ivo" => [ 4, "" ],
  "izado" => [ 5, "" ],
  "or" => [ 3, "" ],
  "oria" => [ 3, "" ],
  "or${ia}a" => [ 4, "" ],
  "oso" => [ 3, "" ],
  "queiro" => [ 3, "c" ],
  "quice" => [ 4, "c" ],
  "rio" => [ 5, "" ],
  "sor" => [ 2, "" ],
  "tico" => [ 3, "" ],
  "tivo" => [ 4, "" ],
  "tizado" => [ 4, "" ],
  "tiza${cc}" => [ 5, "" ],
  "tizaci" => [ 5, "" ],
  "tizaz" => [ 5, "" ],
  "tor" => [ 5, "" ],
  "ual" => [ 3, "" ],
  "uoso" => [ 3, "" ],
  "ura" => [ 4, "" ],
  "vel" => [ 5, "" ],
};


$rule{verb} = {
  "aba" => [ 2, "" ],
  "abade" => [ 2, "" ],
  "${aa}bade" => [ 2, "" ],
  "abamo" => [ 2, "" ],
  "${aa}bamo" => [ 2, "" ],
  "aban" => [ 2, "" ],
  "ache" => [ 2, "" ],
  "ade" => [ 2, "" ],
  "ai" => [ 2, "" ],
  "am" => [ 2, "" ],
  "amo" => [ 2, "" ],
  "an" => [ 2, "" ],
  "ando" => [ 2, "" ],
  "ar" => [ 2, "" ],
  "ara" => [ 2, "" ],
  "ar${aa}" => [ 2, "" ],
  "arade" => [ 2, "" ],
  "${aa}rade" => [ 2, "" ],
  "aram" => [ 2, "" ],
  "ar${aa}m" => [ 2, "" ],
  "aramo" => [ 2, "" ],
  "${aa}ramo" => [ 2, "" ],
  "ar${aa}n" => [ 2, "" ],
  "ar${at}o" => [ 2, "" ],
  "arde" => [ 2, "" ],
  "are" => [ 2, "" ],
  "arei" => [ 2, "" ],
  "${aa}rei" => [ 2, "" ],
  "arem" => [ 2, "" ],
  "aremo" => [ 2, "" ],
  "aria" => [ 2, "" ],
  "ar${ia}a" => [ 2, "" ],
  "ariade" => [ 2, "" ],
  "ar${ia}ade" => [ 2, "" ],
  "ariam" => [ 2, "" ],
  "ariamo" => [ 2, "" ],
  "ar${ia}amo" => [ 2, "" ],
  "ar${ia}ei" => [ 2, "" ],
  "armo" => [ 2, "" ],
  "${aa}rom" => [ 2, "" ],
  "aron" => [ 2, "" ],
  "ase" => [ 2, "" ],
  "asede" => [ 2, "" ],
  "${aa}sede" => [ 2, "" ],
  "asemo" => [ 2, "" ],
  "${aa}semo" => [ 2, "" ],
  "asen" => [ 2, "" ],
  "asse" => [ 2, "" ],
  "${aa}ssei" => [ 2, "" ],
  "assem" => [ 2, "" ],
  "${aa}ssemo" => [ 2, "" ],
  "aste" => [ 2, "" ],
  "ava" => [ 2, "" ],
  "avam" => [ 2, "" ],
  "${aa}vamo" => [ 2, "" ],
  "avan" => [ 2, "" ],
  "${aa}vei" => [ 2, "" ],
  "ear" => [ 4, "" ],
  "ede" => [ 1, "" ],
  "ei" => [ 3, "" ],
  "em" => [ 2, "" ],
  "emo" => [ 2, "" ],
  "en" => [ 2, "" ],
  "endo" => [ 1, "" ],
  "eou" => [ 5, "" ],
  "er" => [ 1, "" ],
  "era" => [ 1, "" ],
  "er${aa}" => [ 1, "" ],
  "erade" => [ 1, "" ],
  "${ea}rade" => [ 1, "" ],
  "eram" => [ 1, "" ],
  "er${aa}m" => [ 1, "" ],
  "eramo" => [ 1, "" ],
  "${ea}ramo" => [ 1, "" ],
  "${ec}ramo" => [ 1, "" ],
  "er${aa}n" => [ 1, "" ],
  "er${at}o" => [ 1, "" ],
  "erde" => [ 1, "" ],
  "ere" => [ 1, "" ],
  "erei" => [ 1, "" ],
  "${ec}rei" => [ 1, "" ],
  "erem" => [ 1, "" ],
  "eremo" => [ 1, "" ],
  "eria" => [ 1, "" ],
  "er${ia}a" => [ 1, "" ],
  "eriade" => [ 1, "" ],
  "er${ia}ade" => [ 1, "" ],
  "eriam" => [ 1, "" ],
  "eriamo" => [ 1, "" ],
  "er${ia}amo" => [ 1, "" ],
  "erian" => [ 1, "" ],
  "er${ia}an" => [ 1, "" ],
  "er${ia}ei" => [ 1, "" ],
  "ermo" => [ 1, "" ],
  "${ec}rom" => [ 1, "" ],
  "eron" => [ 1, "" ],
  "ese" => [ 1, "" ],
  "esedes" => [ 1, "" ],
  "${ea}sedes" => [ 1, "" ],
  "esemo" => [ 1, "" ],
  "${ea}semo" => [ 1, "" ],
  "esen" => [ 1, "" ],
  "esse" => [ 1, "" ],
  "${ec}ssede" => [ 1, "" ],
  "${ec}ssei" => [ 1, "" ],
  "essem" => [ 1, "" ],
  "${ec}ssemo" => [ 1, "" ],
  "este" => [ 1, "" ],
  "eu" => [ 1, "" ],
  "guem" => [ 1, "g" ],
  "i" => [ 1, "" ],
  "ia" => [ 1, "" ],
  "${ia}a" => [ 1, "" ],
  "iade" => [ 1, "" ],
  "${ia}ade" => [ 1, "" ],
  "iam" => [ 1, "" ],
  "iamo" => [ 1, "" ],
  "${ia}amo" => [ 1, "" ],
  "ian" => [ 1, "" ],
  "${ia}an" => [ 1, "" ],
  "iava" => [ 1, "" ],
  "iche" => [ 1, "" ],
  "ide" => [ 1, "" ],
  "${ia}do" => [ 3, "" ],
  "${ia}ei" => [ 1, "" ],
  "im" => [ 1, "" ],
  "imo" => [ 3, "" ],
  "imo" => [ 3, "" ],
  "in" => [ 3, "" ],
  "indo" => [ 3, "" ],
  "iona" => [ 3, "" ],
  "ir" => [ 3, "" ],
  "ira" => [ 3, "" ],
  "ir${aa}" => [ 3, "" ],
  "irade" => [ 3, "" ],
  "${ia}rade" => [ 3, "" ],
  "iram" => [ 3, "" ],
  "ir${aa}m" => [ 3, "" ],
  "${ia}ram" => [ 3, "" ],
  "iramo" => [ 3, "" ],
  "${ia}ramo" => [ 3, "" ],
  "ir${aa}n" => [ 3, "" ],
  "ir${at}o" => [ 2, "" ],
  "irde" => [ 2, "" ],
  "ire" => [ 3, "" ],
  "irei" => [ 3, "" ],
  "irem" => [ 3, "" ],
  "iremo" => [ 3, "" ],
  "iria" => [ 3, "" ],
  "ir${ia}a" => [ 3, "" ],
  "iriade" => [ 3, "" ],
  "ir${ia}ade" => [ 3, "" ],
  "iriam" => [ 3, "" ],
  "iriamo" => [ 3, "" ],
  "ir${ia}amo" => [ 3, "" ],
  "irian" => [ 3, "" ],
  "ir${ia}an" => [ 3, "" ],
  "ir${ia}ei" => [ 3, "" ],
  "irmo" => [ 3, "" ],
  "${ia}rom" => [ 3, "" ],
  "iron" => [ 3, "" ],
  "ise" => [ 3, "" ],
  "isede" => [ 3, "" ],
  "${ia}sede" => [ 3, "" ],
  "isemo" => [ 3, "" ],
  "${ia}semo" => [ 3, "" ],
  "isen" => [ 3, "" ],
  "isse" => [ 3, "" ],
  "${ia}ssede" => [ 3, "" ],
  "${ia}ssei" => [ 3, "" ],
  "issem" => [ 3, "" ],
  "${ia}ssemo" => [ 3, "" ],
  "iste" => [ 4, "" ],
  "itar" => [ 5, "" ],
  "iu" => [ 3, "" ],
  "izar" => [ 3, "" ],
  "omo" => [ 3, "" ],
  "ondo" => [ 3, "" ],
  "ou" => [ 3, "" ],
  "tizar" => [ 4, "" ],
  "uei" => [ 3, "" ],
  "u${ia}a" => [ 5, "u" ],
};

$rule{accent} = {
  $aa => 'a',
  $ea => 'e',
  $ia => 'i',
  $oa => 'o',
  $ua => 'u',
  $at => 'a',
  $ot => 'o',
  $ec => 'e',
  $cc => 'c',
  $nt => 'n',
};

$rule{vowel} = {
  "bil" => [ 2, "vel" ],
  "gue" => [ 2, "g" ],
  "a" => [ 3, "" ],
  "e" => [ 3, "" ],
  "o" => [ 3, "" ],
};

sub strip($$) {
  my $cmd = shift;
  my $word = shift;
  if($cmd eq 'accent'){
    foreach my $a (keys %{$rule{accent}}){
      $word =~ s/$a/$rule{accent}->{$a}/eg;
    }
  }
  elsif($cmd eq 'adv'){    $word =~ s/(.{4,})mente/$1/o;  }
  else{
    my $cmdref = $rule{$cmd};
    for my $key (sort { length $b <=> length $a } keys %{$cmdref}){
      my $patt = join q//, "^(.{", $cmdref->{$key}->[0], ",})", $key, '$';
      if($word =~ /$patt/){
       $word =~ s/$patt/$1.($cmdref->{$key}->[1])/e;
       last;
      }
    }
  }
  return $word;
}


sub stem {
  my @stems;
  foreach ( ref($_[0]) ? @{$_[0]} : @_ ){
    my $word = $_;
    $word = strip('plural', $word) if $word =~ /s$/o;
    $word = strip('femin', $word) if $word =~ /a$/o;
    foreach my $op (qw/augment adv noun verb vowel accent/){
      $word = strip($op, $word);
    }
    push @stems, $word;
  }
  wantarray ? @stems : \@stems;
}

1;
__END__
# Below is stub documentation for your module. You better edit it!

=head1 NAME

Lingua::GL::Stemmer - Galician Stemmer

=head1 SYNOPSIS

 use Lingua::GL::Stemmer;

 Lingua::GL::Stemmer::stem(\@words);

 # or

 Lingua::GL::Stemmer::stem(@words);

=head1 DESCRIPTION

Galician is an endangered language spoken in northwest region of Spain. Galician is morphologically similar to Portuguese but phonetics differs greatly. Due to the morphological similarity between Portuguese and Galician, Portuguese stemming algorithm can be adopted to stem Galician texts.

See L<Lingua::PT::Stemmer> for a sketch of the stemming algorithm, and L<http://bvg.udc.es/recursos_lingua/stemming.html> for stemming rules.

=head1 SEE ALSO

L<Lingua::PT::Stemmer>

Stemming rules
L<http://bvg.udc.es/recursos_lingua/stemming.html>

=head1 COPYRIGHT

xern E<lt>xern@cpan.orgE<gt>

This module is free software; you can redistribute it or modify it under the same terms as Perl itself.

=cut