Modules

non-blocking wrapper around WWW::Google::Time