<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:s0="http://mcp.org/WebServices/Persistence" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" targetNamespace="http://mcp.org/WebServices/Persistence" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
 <types>
  <s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://mcp.org/WebServices/Persistence">
   <s:element name="Get">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="myName" type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="GetResponse">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetResult" type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="Put">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="myName" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="myValue" type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="PutResponse">
    <s:complexType />
   </s:element>
   <s:element name="TestString">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="x" type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="TestStringResponse">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="TestStringResult" type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="TestMath">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="x" type="s:int" />
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="y" type="s:int" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="TestMathResponse">
    <s:complexType>
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TestMathResult" type="s:int" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
   </s:element>
   <s:element name="string" nillable="true" type="s:string" />
   <s:element name="int" type="s:int" />
  </s:schema>
 </types>
 <message name="GetSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:Get" />
 </message>
 <message name="GetSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:GetResponse" />
 </message>
 <message name="PutSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:Put" />
 </message>
 <message name="PutSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:PutResponse" />
 </message>
 <message name="TestStringSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:TestString" />
 </message>
 <message name="TestStringSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:TestStringResponse" />
 </message>
 <message name="TestMathSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:TestMath" />
 </message>
 <message name="TestMathSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:TestMathResponse" />
 </message>
 <message name="GetHttpGetIn">
  <part name="myName" type="s:string" />
 </message>
 <message name="GetHttpGetOut">
  <part name="Body" element="s0:string" />
 </message>
 <message name="PutHttpGetIn">
  <part name="myName" type="s:string" />
  <part name="myValue" type="s:string" />
 </message>
 <message name="PutHttpGetOut" />
 <message name="TestStringHttpGetIn">
  <part name="x" type="s:string" />
 </message>
 <message name="TestStringHttpGetOut">
  <part name="Body" element="s0:string" />
 </message>
 <message name="TestMathHttpGetIn">
  <part name="x" type="s:string" />
  <part name="y" type="s:string" />
 </message>
 <message name="TestMathHttpGetOut">
  <part name="Body" element="s0:int" />
 </message>
 <message name="GetHttpPostIn">
  <part name="myName" type="s:string" />
 </message>
 <message name="GetHttpPostOut">
  <part name="Body" element="s0:string" />
 </message>
 <message name="PutHttpPostIn">
  <part name="myName" type="s:string" />
  <part name="myValue" type="s:string" />
 </message>
 <message name="PutHttpPostOut" />
 <message name="TestStringHttpPostIn">
  <part name="x" type="s:string" />
 </message>
 <message name="TestStringHttpPostOut">
  <part name="Body" element="s0:string" />
 </message>
 <message name="TestMathHttpPostIn">
  <part name="x" type="s:string" />
  <part name="y" type="s:string" />
 </message>
 <message name="TestMathHttpPostOut">
  <part name="Body" element="s0:int" />
 </message>
 <portType name="PersistenceSoap">
  <operation name="Get">
   <input message="s0:GetSoapIn" />
   <output message="s0:GetSoapOut" />
  </operation>
  <operation name="Put">
   <input message="s0:PutSoapIn" />
   <output message="s0:PutSoapOut" />
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <input message="s0:TestStringSoapIn" />
   <output message="s0:TestStringSoapOut" />
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <input message="s0:TestMathSoapIn" />
   <output message="s0:TestMathSoapOut" />
  </operation>
 </portType>
 <portType name="PersistenceHttpGet">
  <operation name="Get">
   <input message="s0:GetHttpGetIn" />
   <output message="s0:GetHttpGetOut" />
  </operation>
  <operation name="Put">
   <input message="s0:PutHttpGetIn" />
   <output message="s0:PutHttpGetOut" />
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <input message="s0:TestStringHttpGetIn" />
   <output message="s0:TestStringHttpGetOut" />
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <input message="s0:TestMathHttpGetIn" />
   <output message="s0:TestMathHttpGetOut" />
  </operation>
 </portType>
 <portType name="PersistenceHttpPost">
  <operation name="Get">
   <input message="s0:GetHttpPostIn" />
   <output message="s0:GetHttpPostOut" />
  </operation>
  <operation name="Put">
   <input message="s0:PutHttpPostIn" />
   <output message="s0:PutHttpPostOut" />
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <input message="s0:TestStringHttpPostIn" />
   <output message="s0:TestStringHttpPostOut" />
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <input message="s0:TestMathHttpPostIn" />
   <output message="s0:TestMathHttpPostOut" />
  </operation>
 </portType>
 <binding name="PersistenceSoap" type="s0:PersistenceSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
  <operation name="Get">
   <soap:operation soapAction="http://mcp.org/WebServices/Persistence/Get" style="document" />
   <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
   <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="Put">
   <soap:operation soapAction="http://mcp.org/WebServices/Persistence/Put" style="document" />
   <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
   <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <soap:operation soapAction="http://mcp.org/WebServices/Persistence/TestString" style="document" />
   <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
   <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <soap:operation soapAction="http://mcp.org/WebServices/Persistence/TestMath" style="document" />
   <input>
    <soap:body use="literal" />
   </input>
   <output>
    <soap:body use="literal" />
   </output>
  </operation>
 </binding>
 <binding name="PersistenceHttpGet" type="s0:PersistenceHttpGet">
  <http:binding verb="GET" />
  <operation name="Get">
   <http:operation location="/Get" />
   <input>
    <http:urlEncoded />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="Put">
   <http:operation location="/Put" />
   <input>
    <http:urlEncoded />
   </input>
   <output />
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <http:operation location="/TestString" />
   <input>
    <http:urlEncoded />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <http:operation location="/TestMath" />
   <input>
    <http:urlEncoded />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
 </binding>
 <binding name="PersistenceHttpPost" type="s0:PersistenceHttpPost">
  <http:binding verb="POST" />
  <operation name="Get">
   <http:operation location="/Get" />
   <input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="Put">
   <http:operation location="/Put" />
   <input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </input>
   <output />
  </operation>
  <operation name="TestString">
   <http:operation location="/TestString" />
   <input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
  <operation name="TestMath">
   <http:operation location="/TestMath" />
   <input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </input>
   <output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </output>
  </operation>
 </binding>
 <service name="Persistence">
  <port name="PersistenceSoap" binding="s0:PersistenceSoap">
   <soap:address location="http://ctcstager.tc.cornell.edu/Users/heber/Persistence/Persistence.asmx" />
  </port>
  <port name="PersistenceHttpGet" binding="s0:PersistenceHttpGet">
   <http:address location="http://ctcstager.tc.cornell.edu/Users/heber/Persistence/Persistence.asmx" />
  </port>
  <port name="PersistenceHttpPost" binding="s0:PersistenceHttpPost">
   <http:address location="http://ctcstager.tc.cornell.edu/Users/heber/Persistence/Persistence.asmx" />
  </port>
 </service>
</definitions>