void
MarkObjCppOwned(SV *obj)
{
  HV *hv = (HV *) SvRV(obj);
  SV **sv = hv_fetch(hv, "_cppowned", 9, 0);
  if (!sv)
    hv_store(hv, "_cppowned", 9, newSViv(1), 0);
}

bool
IsObjCppOwned(SV *obj)
{
  HV *hv = (HV *) SvRV(obj);
  SV **sv = hv_fetch(hv, "_cppowned", 9, 0);
  if (!sv)
    return false;
  return true;
}

SV*
PtrToSv(const char* CLASS, void* ptr, SV* dest)
{
  HV* new_hv = newHV(); 
  SV* tmp_rv = newRV_noinc((SV*) new_hv);
  hv_store(new_hv, "_objptr", 7, newSViv(PTR2IV(ptr)), 0);
  sv_setsv(dest, sv_bless(tmp_rv, gv_stashpv(CLASS, 1)));
  SvREFCNT_dec((SV*) tmp_rv);
  return dest;
}

template <class T>
T
SvToPtr(SV* src)
{
  T var = NULL;
  if (sv_isobject(src) && SvTYPE(SvRV(src)) == SVt_PVHV) {
    HV *hv = (HV *) SvRV(src);
    SV **sv = hv_fetch(hv, "_objptr", 7, 0);
    if (sv) {
      var = INT2PTR(T, SvIV(*sv));
      if (!var) {
        warn("${Package}::$func_name(): C++ object pointer is NULL");
      }
    } else {
      warn("${Package}::$func_name(): key _objptr is missing");
    }
  } else {
    warn("${Package}::$func_name(): not a blessed hash reference");
  }
  return var;
}

wchar_t*
SvToWChar(SV* arg)
{
  wchar_t* ret;
  // Get string length of argument. This works for PV, NV and IV.
  // The STRLEN typdef is needed to ensure that this will work correctly
  // in a 64-bit environment.
  STRLEN arg_len;
  SvPV(arg, arg_len);

  // Alloc memory for wide char string. This could be a bit more
  // then necessary.
  Newz(0, ret, arg_len + 1, wchar_t);

  U8* src = (U8*) SvPV_nolen(arg);
  wchar_t* dst = ret;

  if (SvUTF8(arg)) {
    // UTF8 to wide char mapping
    STRLEN len;
    while (*src) {
      *dst++ = utf8_to_uvuni(src, &len);
      src += len;
    }
  } else {
    // char to wide char mapping
    while (*src) {
      *dst++ = (wchar_t) *src++;
    }
  }
  *dst = 0;
  return ret;
}

SV*
WCharToSv(wchar_t* src, SV* dest)
{
  U8* dst;
  U8* d;

  // Alloc memory for wide char string. This is clearly wider
  // then necessary in most cases but no choice.
  Newz(0, dst, 3 * wcslen(src) + 1, U8);

  d = dst;
  while (*src) {
    d = uvuni_to_utf8(d, *src++);
  }
  *d = 0;

  sv_setpv(dest, (char*) dst);
  sv_utf8_decode(dest);

  Safefree(dst);
  return dest;
}


/* Used by the INPUT typemap for char**.
 * Will convert a Perl AV* (containing strings) to a C char**.
 */
char ** XS_unpack_charPtrPtr(SV* rv )
{
	AV *av;
	SV **ssv;
	char **s;
	int avlen;
	int x;

	if( SvROK( rv ) && (SvTYPE(SvRV(rv)) == SVt_PVAV) )
		av = (AV*)SvRV(rv);
	else {
		warn("XS_unpack_charPtrPtr: rv was not an AV ref");
		return( (char**)NULL );
	}

	/* is it empty? */
	avlen = av_len(av);
	if( avlen < 0 ){
		warn("XS_unpack_charPtrPtr: array was empty");
		return( (char**)NULL );
	}

	/* av_len+2 == number of strings, plus 1 for an end-of-array sentinel.
	 */
	s = (char **)safemalloc( sizeof(char*) * (avlen + 2) );
	if( s == NULL ){
		warn("XS_unpack_charPtrPtr: unable to malloc char**");
		return( (char**)NULL );
	}
	for( x = 0; x <= avlen; ++x ){
		ssv = av_fetch( av, x, 0 );
		if( ssv != NULL ){
			if( SvPOK( *ssv ) ){
				s[x] = (char *)safemalloc( SvCUR(*ssv) + 1 );
				if( s[x] == NULL )
					warn("XS_unpack_charPtrPtr: unable to malloc char*");
				else
					strcpy( s[x], SvPV( *ssv, PL_na ) );
			}
			else
				warn("XS_unpack_charPtrPtr: array elem %d was not a string.", x );
		}
		else
			s[x] = (char*)NULL;
	}
	s[x] = (char*)NULL; /* sentinel */
	return( s );
}

/* Will convert a C char** to a Perl AV*   */
void XS_pack_charPtrPtr(SV* st, char **s)
{
	AV *av = newAV();
	SV *sv;
	char **c;

	for( c = s; *c != NULL; ++c ){
		sv = newSVpv( *c, 0 );
		av_push( av, sv );
	}
	sv = newSVrv( st, NULL );	/* upgrade stack SV to an RV */
	SvREFCNT_dec( sv );	/* discard */
	SvRV( st ) = (SV*)av;	/* make stack RV point at our AV */
}


/* cleanup the temporary char** from XS_unpack_charPtrPtr */
void XS_release_charPtrPtr(char **s)
{
	char **c;
	for( c = s; *c != NULL; ++c )
		safefree( *c );
	safefree( s );
}