Name Documentation Size Last Modified
FeedLink.pm 164 15 Nov 2010 13:53:28 GMT
EntryLink.pm 138 15 Nov 2010 13:52:46 GMT
Subregion.pm 86 07 Nov 2010 12:36:48 GMT
Who.pm 136 15 Nov 2010 13:57:32 GMT
OrgSymbol.pm 86 07 Nov 2010 10:47:42 GMT
Street.pm 83 07 Nov 2010 12:30:56 GMT
Name.pm 81 07 Nov 2010 10:41:46 GMT
Postcode.pm 85 07 Nov 2010 12:37:40 GMT
FamilyName.pm 126 15 Nov 2010 13:53:08 GMT
StructuredPostalAddress.pm 168 15 Nov 2010 13:56:30 GMT
Organization.pm 141 15 Nov 2010 13:54:18 GMT
Email.pm 154 15 Nov 2010 13:52:40 GMT
PhoneNumber.pm 144 15 Nov 2010 13:55:22 GMT
Visibility.pm 147 15 Nov 2010 13:56:56 GMT
Recurrence.pm 87 07 Nov 2010 10:55:12 GMT
PostalAddress.pm 142 15 Nov 2010 13:55:30 GMT
GivenName.pm 125 15 Nov 2010 13:53:38 GMT
Housename.pm 86 07 Nov 2010 12:30:18 GMT
AttendeeStatus.pm 151 15 Nov 2010 13:51:52 GMT
Country.pm 123 15 Nov 2010 13:52:24 GMT
OrgJobDescription.pm 94 07 Nov 2010 10:44:48 GMT
When.pm 162 15 Nov 2010 13:57:12 GMT
ExtendedProperty.pm 138 15 Nov 2010 13:53:00 GMT
Deleted.pm 113 15 Nov 2010 13:52:32 GMT
Agent.pm 82 07 Nov 2010 12:29:48 GMT
Money.pm 153 15 Nov 2010 13:53:56 GMT
City.pm 81 07 Nov 2010 12:36:16 GMT
OrgTitle.pm 85 07 Nov 2010 10:48:08 GMT
Im.pm 165 15 Nov 2010 13:53:50 GMT
Region.pm 83 07 Nov 2010 12:37:16 GMT
FormattedAddress.pm 92 07 Nov 2010 12:38:18 GMT
Transparency.pm 149 15 Nov 2010 13:56:40 GMT
Reminder.pm 176 15 Nov 2010 13:56:12 GMT
OrgName.pm 125 15 Nov 2010 13:54:28 GMT
Comments.pm 123 15 Nov 2010 13:52:18 GMT
Rating.pm 170 15 Nov 2010 13:55:38 GMT
OrgDepartment.pm 90 07 Nov 2010 10:44:10 GMT
Pobox.pm 82 07 Nov 2010 12:31:38 GMT
RecurrenceException.pm 142 15 Nov 2010 13:56:02 GMT
AttendeeType.pm 149 15 Nov 2010 14:37:10 GMT
AditionalName.pm 129 15 Nov 2010 13:51:36 GMT
OriginalEvent.pm 132 15 Nov 2010 13:55:14 GMT
Neighborhood.pm 89 07 Nov 2010 12:35:52 GMT
EventStatus.pm 148 15 Nov 2010 13:52:54 GMT
ResourceId.pm 87 07 Nov 2010 11:00:22 GMT
Where.pm 138 15 Nov 2010 13:57:42 GMT