Name Documentation Size Last Modified
META.json 1.31K 19 Nov 2018 15:54:05 GMT
NEWS 6.19K 19 Nov 2018 15:47:10 GMT
lib 19 Nov 2018 21:56:56 GMT
sample 19 Nov 2018 21:56:56 GMT
README.win32 4.07K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
Credits 1.34K 08 Oct 2018 09:33:14 GMT
META.yml 821 19 Nov 2018 15:54:05 GMT
README 9.46K 08 Oct 2018 09:33:14 GMT
test.pl 4.48K 19 Nov 2018 15:46:43 GMT
REFERENCES 1.72K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
SIGNATURE 38.72K 19 Nov 2018 15:54:15 GMT
README.md 9.46K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
MANIFEST 10.91K 19 Nov 2018 15:54:05 GMT
gettext_xs 19 Nov 2018 21:56:56 GMT
MyInstall.pm 1,013 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
THANKS 1.34K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
Makefile.PL 8.07K 08 Oct 2018 09:37:35 GMT
MANIFEST.SKIP 476 08 Oct 2018 09:37:35 GMT
COPYING 34.32K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
TODO 887 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
Changes 6.19K 19 Nov 2018 15:48:53 GMT
FAQ 304 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
README.solaris 6.35K 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
README-oldversions 179 08 Oct 2018 09:33:00 GMT
tests 19 Nov 2018 21:56:56 GMT