++ed by:

1 non-PAUSE user.

Linda A Walsh

Provides

  • mem in lib/mem.pm