Name Documentation Size Last Modified
paste paste 3.3K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
mkfifo mkfifo 2.02K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
tsort tcsort 1.96K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
touch touch 5.49K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
man 41.17K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
xargs 1.3K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
uudecode 1.1K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
tty 138 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
rm 6K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
test test 13.31K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
printenv printenv 1.94K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
diff Algorithm::Diff 21.12K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
cp cp 11.34K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
colrm colrm 1.54K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
install install 11.16K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
hangman hangman 3.08K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
glob glob 14.34K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
fortune fortune 12.63K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
cat cat 3.78K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
awk awk 4.01K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
mimedecode mimedecode 1.26K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
ln ln 4.92K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
yes yes 2.38K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
which which 5.35K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
what what 3.83K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
wc wc 10.05K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
unpar unpar 1.76K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
sleep sleep 1.93K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
robots robots 31.6K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
rmdir rmdir 2.92K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
rain rain 1.33K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
primes primes 4.35K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
pom pom 11.01K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
pig pig 1.99K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
patch patch 47.8K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
ching ching 74.82K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
morse demorse 4.62K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
mkdir mkdir 6.14K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
moo moo 3.96K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
find find 3.26K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
dirname dirname 1.86K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
cut cut 5.42K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
from 2.54K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
comm 872 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
ppt 240 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
whois 1.1K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
mail mail 30.56K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
false true 2.05K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
echo echo 1.93K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
join join 10.29K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
id id 5.36K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
head head 3.54K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
sort sort 28.64K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
cal cal.pl 9.03K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
banner banner 75.03K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
arithmetic arithmetic 6.49K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
ar ar 15.61K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
kill kill 3.36K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
clear clear 929 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
make pmake 966 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
look look 2.91K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
shar shar 1.54K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
file file 23.25K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
factor factor 4.44K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
col col 11.29K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
cmp cmp 6.92K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
words words 3.76K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
uname uname 1.27K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
tar 4.41K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
dc 10.28K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
expand expand 3.99K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
deroff deroff 3.56K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
lock lock 4.29K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
expr expr 5.02K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
uniq uniq 4.32K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
tee 1.19K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
uuencode 1.43K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
units 28.82K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
unexpand unexpand 3.86K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
ed 20.82K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
bc 63.5K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
env env 1.94K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
wump wump 13.35K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
unshar unshar 6.64K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
true true 2.04K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
time time 1.36K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
tail tail 14.26K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
sum sum 7.53K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
rev rev 3.06K 05 Aug 2004 15:17:44 GMT
pwd pwd 1.49K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
pr pr 10.46K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
ls ls 15.17K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
fold fold 5.95K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
du du 5.24K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
chown chown 5.35K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
od od 6.39K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
addbib addbib 2.86K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
spell spell 10.64K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
strings strings 2.21K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
asa asa 1.78K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
arch arch 1.38K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
par par 8.4K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
chmod chmod 10.79K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
basename basename 2.23K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
random random 2.81K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
printf printf 1.32K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
maze maze 4.29K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
grep tcgrep 16.76K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
fish fish 7.78K 05 Aug 2004 14:24:28 GMT
apply apply 3.59K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
ping ping 1.25K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
chgrp chgrp 5.03K 05 Aug 2004 15:17:43 GMT
tr tr 4.21K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
tac tac 10.59K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
split split 5.22K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT
date 4.39K 05 Aug 2004 14:24:27 GMT