Distributions Which Depend on Net-LDAP-Server-Test
River gauge Release Uploaded
Net-LDAP-Class-0.27 object-relational mapper for Net::LDAP 01 Jul 2016 16:21:58 GMT
Catalyst-Authentication-Store-LDAP-1.016 Authenticate Users against LDAP Directories 11 Feb 2016 17:50:52 GMT
RT-Extension-LDAPImport-0.36 Import Users from an LDAP store 22 Sep 2014 20:25:29 GMT
Net-LDAP-Batch-0.02 perform a batch of LDAP actions 31 Jul 2008 13:24:54 GMT
4 results (0.017 seconds)