Sisimai::Time - Child class of Time::Piece for Sisimai::Data River stage zero No dependents

Sisimai::Time is a child class of Time::Piece for Sisimai::Data....

AKXLIX/Sisimai-v4.25.3 - 07 Sep 2019 06:36:09 GMT

Sisimai::Data - Parsed data object River stage zero No dependents

Sisimai::Data generate parsed data from Sisimai::Message object....

AKXLIX/Sisimai-v4.25.3 - 07 Sep 2019 06:36:09 GMT

2 results (0.03 seconds)