Modules

writes files atomically via rename()

Examples