Modules

wrap around psgi application to send stuff to raygun.io.