Author image Samson Monaco Tutankhamen

Modules

Utilites to wild card parts of a text file for comparisons.
used to wild card out text used for comparison