Modules

class for searching http://www.rambler.ru.