Modules

An Interface for Recruit Shingaku net Web Service
Base class for Recruit Shingaku net Web Service
Recruit Shingaku net Web Service "category" API
Recruit Shingaku net Web Service "license" API
Recruit Shingaku net Web Service "pref" API
Recruit Shingaku net Web Service "school" API
Recruit Shingaku net Web Service "subject" API
Recruit Shingaku net Web Service "work" API