Simon Wistow
and 1 contributors

NAME

Bot::BasicBot::Pluggable::Module::Summon - summon someone on irc

SYNOPSIS

Summon someone to IRC

IRC USAGE

    summon <name>

AUTHOR

Simon Wistow, <simon@thegestalt.org>

COPYRIGHT

Copyright 2005, Simon Wistow

Distributed under the same terms as Perl itself.

SEE ALSO