יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

Data::UUID::LibUUID::DataUUIDCompat - Drop in Data::UUID replacement

SYNOPSIS

        use Data::UUID::LibUUID::DataUUIDCompat;

    my $uuid_gen = Data::UUID::LibUUID::DataUUIDCompat->new; # Data::UUID->new;

    my $bin_uuid = $uuid_gen->create;

DESCRIPTION

See Data::UUID for the API.

Note that this module does not support version 3 UUIDs (namespace based UUIDs), so create_from_name is faked. The UUID