++ed by:
JONASBN
Author image Daisuke Maki
and 5 contributors

NAME

DateTime::Event::SolarTerm - Calculate Solar Terms

SYNOPSIS

    use DateTime::Event::SolarTerm;

FUNCTIONS

major_term_after

major_term_before

major_term

minor_term_after

minor_term_before

minor_term

no_major_term_on

prev_term_at

last_major_term_index

last_major_term_index_from_moment

last_minor_term_index

major_term_after_from_moment

major_term_before_from_moment

minor_term_after_from_moment

minor_term_before_from_moment

next_term_at_from_moment

no_major_term_on_from_moment

prev_term_at_from_moment

THE TERMS

CHUNFEN SHUNBUN

QINGMING SEIMEI

GUYU KOKUU

LIXIA RIKKA

XIAOMAN SHOMAN

MANGZHONG BOHSHU

XIAZHO GESHI SUMMER_SOLSTICE

XIAOSHU SHOUSHO

DASHU TAISHO

LIQIU RISSHU

CHUSHU SHOSHO

BAILU HAKURO

QIUFEN SHUUBUN

HANLU KANRO

SHUANGJIANG SOHKOH

LIDONG RITTOH

XIAOXUE SHOHSETSU

DAXUE TAISETSU

DONGZHI TOHJI WINTER_SOLSTICE

XIAOHAN SHOHKAN

DAHAN DAIKAN

LICHUN RISSHUN

YUSHUI USUI

JINGZE KEICHITSU